งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๔๗

Quality Assurance for Faculty of Agriculture for 2004

ประเภทการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่13 - 14 กรกฏาคม 2548
สถานที่ คณะเกษตรศาสตร์
ผู้เข้าร่วมบุคลากรทั้งคณะฯ
จำนวนคน500
 รายละเอียด   กำหนดการ   ประมวลภาพ  



หลักการและเหตุผล

การประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance): หมายถึง การติดตามตรวจสอบและการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษานั้น

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการติดตามตรวจสอบและการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

บุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความเข้าใจว่าคณะฯ เป็น

1. สถาบันการศึกษาด้านการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับนานาชาติ
2. สถาบันการศึกษาที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีส่วนร่วมสนับสนุนในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

ภาพกิจกรรม





      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th