งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บทบาทและทิศทางปศุสัตว์ไทย กับการเป็นครัวของโลก

ประเภทการประชุมเชิงปฏิบัติการ
หน่วยงานภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
วันที่18 - 19 ธันวาคม 2547
สถานที่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมนักวิชาการ และผู้สนใจ
จำนวนคน150
 รายละเอียด  หลักการและเหตุผล

เนื่องในวโรกาสมหามิ่งมงคล ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง จัดกิจกรรม "งานโครงการหลวง 2546 และงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 3" ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2546 เพื่อเฉลิมฉลองและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสนี้ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการสาขาสัตวบาล /สัตวศาสตร์ /สัตวแพทย์์ ครั้งที่ 4 เรื่อง “บทบาทและทิศทางปศุสัตว์ไทย กับการเป็นครัวของโลก” ในระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2546 ซึ่งเป็นหนึ่งใน กิจกรรมของ “งานโครงการหลวง 2546 และงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 3”

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา
2. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยในสาขาสัตว์
3. เผยแพร่ผลงานวิจัย และนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
4. แลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็น ระหว่างนักวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเกษตรกร

เอกสาร : ดาวน์โหลด 280 KB
ดาวน์โหลด : 1000 ครั้ง
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th