งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการพัฒนาบุคลากร การอบรมผู้บริหาร และผู้ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการ ลูกจ้างประจำ เรื่อง "การอบรมการใช้ระบบประเมินผลภาระงานบุคลากรออนไลน์"

ประเภทการประชุมเชิงปฏิบัติการ
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่10 กุมภาพันธ์ 2548
สถานที่ ห้องประชุมสุขุมอัศเวศน์
ผู้เข้าร่วมผู้บริหาร และคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
จำนวนคน60
 รายละเอียด  หลักการและเหตุผล

ตามที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดทำระบบการจัดการและประเมินผลภาระงานออนไลน์ (TOR&JA Management) ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาตามแนวทางของคณะกรรมการร่างหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน เมื่อปี พ.ศ. 2545 เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ/ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง รวมทั้งการประมวลผลข้อมูลภารระงานด้านต่างๆ ในระดับคณะ
เพื่อให้การประเมินผลภาระงานของบุคลากรเป็นไปอย่างถูกต้อง และเกิดความเป็นธรรม คณะฯจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมการประเมินผลภาระงานบุคลากรขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ประเมินฯได้รับทราบองค์ประกอบของระบบการประเมินผลภาระงานออนไลน์ การวิเคราะห์ผล และการใช้งานต่างๆ รวมถึงการออกรายงานของภาควิชา/หน่วยงาน เพื่อส่งไปยังคณะฯ ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ประเมินฯทราบถึงความสามารถ และประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับจากระบบการประเมินภาระงานบุคลากรออนไลน์
2. เพื่อให้ผู้บริหารผู้ประเมินฯสามารถใช้ระบบการประเมินผลภาระงานบุคลากรออนไลน์ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

วิทยากร

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

    ผลที่คาดว่าจะได้รับ

    1. ผู้บริหารและผู้ประเมินฯได้ทราบถึงความสามารถ และประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับจากระบบการประเมินภาระงานบุคลากรออนไลน์
    2. ผู้บริหารและผู้ประเมินฯสามารถใช้ระบบการประเมินผลภาระงานบุคลากรออนไลน์ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

  •       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th