งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประชุมสัมมนาข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2548
''เรื่อง การพัฒนางานสนับสนุนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงขององค์กร''

ประเภทการประชุมเชิงปฏิบัติการ
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่18 - 19 กุมภาพันธ์ 2548
สถานที่ ริมดอยรีสอร์ท อ.เชียงดาว
ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะ /ภาควิชา/หน่วยงาน
จำนวนคน80
 รายละเอียด   กำหนดการ  หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการบริหารและจัดการองค์กรเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในระดับกระทรวง กรมและหน่วยงานต่างๆ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้มีการปรับทิศทางการบริหารจัดการองค์กรในหลายๆ ด้านเพื่อให้ทันกับกระแสของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คณะเกษตรศาสตร์ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะต้องมีการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ การดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเกษตรศาสตร์ ตระหนักถึงความจำเป็นดังกล่าวจึงกำหนดจัดให้มีการประชุมสัมมนาข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่ เรื่อง “การพัฒนางานสนับสนุนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงขององค์กร”

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงองค์กร
2. ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันระดมความคิดเพื่อพัฒนางานให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้นและสอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงขององค์กร

วิทยากร

1. ผู้อำนวยการกองแผนงาน
2. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
3. นายวัฒนพงษ์ ทิมกสิกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานด้านการเรียน การ สอน การวิจัย และการบริการวิชาการได้รับทราบแนวนโยบายและกระบวนการพัฒนางานในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ได้ระดมความคิดของบุคลากร ในการพัฒนางานและการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้สามารถสนับสนุนพันธกิจหลักของคณะเกษตรศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป็นการสร้างสายสัมพันธ์และเครือข่ายของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th