งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การฝึกอบรมการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนแบบ E-learning สำหรับบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 1

ประเภทการประชุมเชิงปฏิบัติการ
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่18 ตุลาคม - 26 พฤศจิกายน 2547
สถานที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
ผู้เข้าร่วมเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาจากภาควิชา/ หน่วยงาน
จำนวนคน10
 รายละเอียด  หลักการและเหตุผล

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นองค์กรหนึ่งที่เล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีด้านไอทีเพื่อให้สามารถพัฒนาระบบ MIS ซึ่งเป็นระบบที่นำมาใช้บริหารงานของคณะเกษตรศาสตร์ได้เป็นอย่างดี จนกระทั้งคณะต่าง ๆ ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้นำระบบ MIS ที่คณะเกษตรศาสตร์ได้พัฒนาขึ้นมานำไปใช้กันอย่างกว้างขวาง เช่นเดียวกับด้านการเรียนการสอน หลายภาควิชาได้มีการพัฒนาวิธีการสอนและสื่อการเรียนการสอน ให้ทันสมัยสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน โดยมีการนำเทคโนโลยีด้านไอทีมาใช้กันมากขึ้น หากแต่ยังไม่กว้างขวางมากนัก อาจสืบเนื่องมาจากบุคลากรในส่วนของภาควิชา/หน่วยงานที่มีความรู้ด้านนี้ยังมีไม่เพียงพอ โดยเฉพาะบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนโดยตรง เช่น อาจารย์ เจ้าหน้าที่การศึกษา และผู้ทำหน้าที่ช่วยสอน ที่ประจำในแต่ละภาควิชา/ หน่วยงาน จำเป็นจะต้องได้รับการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้าน IT เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในภาควิชา/หน่วยงาน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การจัดทำเว็บไซด์ของภาควิชา/หน่วยงาน การจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์คณะเกษตรศาสตร์ให้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

คณะเกษตรศาสตร์ ได้มีความตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงเห็น สมควรจัดให้มีโครงการการฝึกอบรมการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนแบบ E-learning สำหรับบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้น

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรคณะ เกษตรศาสตร์เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้สนับสนุนการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

วิทยากร

- นายนฤเทพ เวชภิบาล วิทยากรบรรยาย
- น.ส.มะลิวรรณ ฤกษ์พิไชย วิทยากรปฏิบัติ

วิธีดำเนินการ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยการบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการ แยกเป็น 2 รุ่น ตามหลักสูตรดังนี้.

1. การสร้าง Web Page ด้วยโปรแกรม Dreamweaver

 • รู้จักกับโลกขอโฮมเพจและเว็ปไซด์
 • แนะนำการใช้ Brower และการสร้างโฮมเพจในรูปแบบต่าง ๆ
 • การจัดรูปแบบเอกสาร
 • การแทรกรูปภาพ และข้อความลงในเว็ปเพจ
 • การสร้าง Linke, Image Map
 • การสร้างตาราง
 • การสร้างฟอร์ม และสร้างปุ่มอัตโนมัติ
 • การสร้างเฟรม
 • การเพิ่มลูกเล่นให้กับเว็ปเพจ
 • แจกแผ่น CD โปรแกรม
 • แจกเอกสารการฝึกอบรม
 • แจกวุฒิบัตรสำหรับผู้เข้าฝึกอบรม

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. อาจารย์ และบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้การเรียนการสอนของคณะฯ มีคุณภาพมากขึ้น
  2. เกิดเครือข่ายบุคลากรที่มีความรู้ความสนใจด้านการผลิตสื่ออิเล็คโทรนิกส์
  3. เสริมสร้างเจตคติที่ดี ด้านการใช้สื่ออิเล็คโทรนิกส์

 • ภาพกิจกรรม

        Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th