งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประชุมชี้แจงและสาธิตการใช้โปรแกรมระบบการจัดการและประเมินผลภาระงาน (TOR & JA Management System)

ประเภทการประชุมเชิงปฏิบัติการ
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่7 มกราคม 2548
สถานที่ ห้องประชุมอาคารเรียนเดิม
ผู้เข้าร่วมผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว
จำนวนคน200
 รายละเอียด  หลักการและเหตุผล

คณะเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้าง โดยให้นำเข้าภาระงานและประเมินผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 เป็นต้นมา การดำเนินงานดังกล่าวประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ บัดนี้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการและประเมินผลภาระงาน (TOR & JA Management System) ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาตามแนวทางของคณะกรรมการร่างหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน เมื่อปี พ.ศ. 2545

ระบบการจัดการและประเมินผลภาระงาน (TOR & JA Management System) จะนำไปใช้ในการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ/ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง รวมทั้งการประมวลผลข้อมูลภารระงานด้านต่างๆ ในระดับคณะ ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกสายงานมีความเข้าใจ และสามารถใช้โปรแกรมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและหน่วยการเจ้าหน้าที่ จึงเห็นควรจัดให้มีการประชุมชี้แจงและสาธิตการใช้โปรแกรมดังกล่าว

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้บริหารและบุคลากรเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม ระบบการจัดการและประเมินผลภาระงาน และประโยชน์ที่จะได้รับ
2. เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรสามารถใช้โปรแกรมฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

วิทยากร

1. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ (ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์)
2. นางสาวมัลลิกา หงษ์หิรัญ

วิธิดำเนินการ

1. บรรยาย
2. สาธิต
3. ซักถาม/ข้อเสนอแนะ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้บริหาร/บุคลากรทุกสายงาน มีความเข้าใจวิธีการใช้โปรแกรมฯ และประโยชน์ที่จะได้รับ
2. ผู้บริหาร/บุคลากรทุกสายงานสามารถใช้โปรแกรมฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ได้รับทราบข้อเสนอแนะเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาเพื่อการพัฒนาโปรแกรม
4. คณะเกษตรศาสตร์ จะประหยัดงบประมาณการใช้กระดาษและเวลา เนื่องจากโปรแกรมดังกล่าวเป็นระบบการกรอกภาระงานและประเมินผลโดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th