งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่

ประเภทการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสำนักงานคณะ
วันที่27 พฤษภาคม 2547
สถานที่ ห้องประชุมใหญ่คณะเกษตรศาสตร์
ผู้เข้าร่วมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่คณะเกษตรศาสตร์
จำนวนคน350
 รายละเอียด   กำหนดการ   ประมวลภาพ  หลักการและเหตุผล

ในแต่ละปีการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์รับนักศึกษาใหม่เข้ามาศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีละประมาณ 350 คน ซึ่งนักศึกษาใหม่เหล่านี้มาจากโรงเรียนต่างๆ และมาจากครอบครัวที่ต่างกัน ซึ่งผู้ปกครองนักศึกษาใหม่อาจจะยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องระบบการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาใหม่ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยและทางคณะฯได้จัดทำขึ้นเพื่อนักศึกษา ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว หน่วยกิจการนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จึงได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ขึ้น เพื่อเป็นการชี้แจงและเพื่อความเข้าใจในเรื่องระบบการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ของนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมต่างๆ ให้กับผู้ปกครองนักศึกษาได้ทราบ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่เข้าใจในเรื่องระบบการเรียนการสอน 2.เพื่อให้ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่เข้าใจในเรื่องการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 3.เพื่อให้ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่เข้าใจเรื่องการจัดกิจกรรมของคณะฯ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่เข้าใจในเรื่องระบบการเรียนการสอน 2. ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่เข้าใจในเรื่องการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 3. ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่เข้าใจในเรื่องของการจัดกิจกรรมของคณะฯ

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th