งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาครั้งที่ 1

ประเภทการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสำนักงานคณะ
วันที่19 - 21 มีนาคม 2547
สถานที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
ผู้เข้าร่วมคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
จำนวนคน100
 รายละเอียด   กำหนดการ   ประมวลภาพ  หลักการและเหตุผล

กิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่สำคัญมาก เพราะกิจกรรมเหล่านี้ทำให้นัศึกษาได้เกิดทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ตลอดจนเป็นการฝึกฝนให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ประสบการณ์ต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่นักศึกษาไม่สามารถเรียนรู้ได้จากการศึกษาในห้องเรียน การมีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร จะช่วยให้นักศึกษานำทักษะที่เกิดขึ้นไปใช้ในการปฏิบัติงานหลังจบการทำกิจกรรมของนักศึกษาสิ่งที่สำคัญก็คือการกำหนดยุทธศาสตร์การทำงาน การจัดทำแผนปฏิบัติงาน และการประเมินผลงานที่ได้ทำไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้นักศึกษาที่เข้ามาทำกิจกรรมยังไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าว ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว หน่วยกิจการนักศึกษาจึงได้จัดโครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 1 ขึ้นเพื่อ กำหนดยุทธศาสตร์การทำงานรวมทั้งวางแผนในการทำงานในปีต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน 2. เพื่อวางแผนปฏิบัติงานในปีต่อไป 3. เพื่อหาแนวทางในการประเมินผลงานที่ทำ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษาได้ยุทธศาสตร์ในการทำงานในปีต่อไป 2. นักศึกษาแผนปฏิบัติงานสำหรับองค์กรของตนเอง 3. นักศึกษาได้วิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th