งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บรรยายหัวข้อ แนวทางการฝึกงานและสหกิจ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

ประเภทการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่11 กันยายน 2560
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 9.00-10.00 น. นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช เข้าร่วมฟังการบรรยาย หัวข้อ แนวทางการฝึกงานและสหกิจ การทำวิจัยในระดับปริญญาโท รวมถึงการไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน โดยมี นายชิงชัย ชัยศิริ ศิษย์เก่าสาขาวิชาโรคพืช (AGGIE รุ่น 44) ที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัย Huazhong Agricultural University ในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และเอก เป็นผู้บรรยาย โดยมี ผศ.ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมือง อาจารย์ประจำภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมสาขากีฏวิทยาฯ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th