งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

เยี่ยมชมและศึกษาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ของนักเรียนและครูโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเภทการเรียนการสอน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่31 สิงหาคม 2560
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับนักเรียนและครูจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสได้เยี่ยมชมและศึกษาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนคณะเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป ณ ห้องประชุม สุขุม อัศเวศน์ ในโอกาสนี้คณะฯ ได้พาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 356303 : อาหารและการให้อาหาร ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ และ กระบวนวิชา 360400 : การวินิจฉัยโรคพืช สาขาวิชาโรคพืช ห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์ และห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th