งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

คณะผู้บริหารให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก USTC สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประเภทการศึกษาดูงาน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่31 สิงหาคม 2560
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  วันที่ 31 สิงหาคม 2560 รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล หัวหน้าภาควิชา กีฏวิทยาและโรคพืช ผศ.ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมือง อ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร และ อ.ดร.สรณะ สมโน ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Xuebin Yin, Director of Key Lab for Functional Agriculture at USTC, Dean of Shanxi Institute for Functional Agriculture, Chief Secretary for International Society of Selenium Research สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีคุณชานนท์ (FAN Hua), Deputy Director, Innovation Cooperation Center (Bangkok) Chinese Academy of Science เป็นผู้ประสานงานในการเข้าพบ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ โดยเฉพาะงานวิจัยทางด้าน Functional Food

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th