งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

จัดบูทกิจกรรมตรวจสารพิษตกค้างในสินค้าเกษตร และตรวจเลือดให้กับผู้บริโภค

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่24 สิงหาคม 2560
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  อาจารย์ ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข หัวหน้าโครงการฯ จัดบูทกิจกรรมประชาสัมพันธ์ "การตรวจสารพิษตกค้างในสินค้าเกษตร และตรวจหาระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือด" ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดเกษตรสุขภาพดีวิถีล้านนา ให้กับผู้บริโภคเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องอาหารปลอดภัย ณ ริมปิงซุปเปอร์มาเก็ต สาขามีโชค และสาขานิ่มซิตี้ เมื่อวันที่ 17 และ 23 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th