งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการใช้เครื่อง UV-Vis NIR Spectrophotometer

ประเภทการประชุมเชิงปฏิบัติการ
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่28 สิงหาคม 2560
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  อาจารย์ ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการใช้เครื่อง UV-Vis NIR Spectrophotometer เพื่อให้ความรู้ด้านวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าเกษตร แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และผู้ที่สนใจ ให้มีแนวปฎิบัติที่ถูกต้อง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาิวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th