งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 (รุ่นที่ 1)

ประเภทการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่28 สิงหาคม 2560
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคมที่ผ่านมา หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 (รุ่นที่ 1) ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง โดยได้รับความเมตตาจากพระราชโพธิวรคุณ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด ให้โอวาทธรรมแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมนี้อาจารย์ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการ

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th