งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ภาควิชากีฎวิทยาและโรคพืช จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา 2560

ประเภทการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่16 สิงหาคม 2560
สถานที่ คณะเกษตรศาสตร์
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา อัครพิศาล หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดขึ้นโดย ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปลูกฝังการมีจิตสาธารณะ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่โรงเรือนภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th