งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

มตรวจสารเคมีตกค้างในผลผลิตเกษตร

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่2 สิงหาคม 2560
 รายละเอียด  อาจารย์ ดร. ธนะชัย พันธ์เกษมสุข อาจารย์ ดร. ธนะชัย พันธ์เกษมสุข หัวหน้าโครงการเกษตรเพื่ออาหารสุขภาพดีวิถีล้านนา คณะเกษตรศาสตร์ มช. พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจสารเคมีตกค้างในผลผลิตเกษตร รวมทั้งให้บริการเจาะเลือดตรวจหาสารเคมีตกค้างในร่างกายประชาชน ที่มาร่วมงานตลาดเกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 6.00-12.00 น. ณ ลานจอดรถภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มช. โดยผลตรวจหาระดับโคลีนเอสเตอเรสในเลือด จากกลุ่มตัวอย่าง 81 คน พบว่า อยู่ในระดับไม่ปลอดภัยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.85 รองลงมาคือ อยู่ในระดับมีความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 29.63 อยู่ในระดับปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 12.35 และอยู่ในระดับปกติ คิดเป็นร้อยละ 6.17 ตามลำดับ

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th