งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

“การพัฒนาคุณภาพกาแฟและระบบรับรองการผลผลิตที่เกี่ยวกับกาแฟ”

ประเภทการสัมมนาวิชาการ
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่31 กรกฏาคม - 2 สิงหาคม 2560
 รายละเอียด  ผศ. ดร. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ผศ. ดร. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง ให้การต้อนรับ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา “การพัฒนาคุณภาพกาแฟและระบบรับรองการผลผลิตที่เกี่ยวกับกาแฟ” ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการจัดสัมมนาขึ้น ในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2560 โดยมีผู้ประกอบการร้านกาแฟในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และกลุ่มนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการสัมมนา ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีเกษตรกรที่ปลูกกาแฟ ประมาณ 8,500 ไร่ ผลผลิตกาแฟประมาณ 467 ตันต่อปี โดยกาแฟถือเป็นการผลิตเฉพาะถิ่น สามารถสร้างอัตลักษณ์และมาตรฐานของสินค้ากาแฟได้ การสัมมนาในครั้งนี้ จึงเป็นการสร้างเครือข่ายกาแฟอะราบิกาในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อขับเคลื่อนให้การดำเนินงานของโครงการส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อรักษาคุณภาพเมล็ดกาแฟ ด้วยเทคโนโลยีการอบแห้งแบบอุโมงค์ลมร้อนด้วยแสงอาทิตย์ ภายใต้ชุดโครงการ Lanna Thai Coffee Hub สามารถสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th