งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์"

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่31 กรกฏาคม - 1 สิงหาคม 2560
 รายละเอียด  ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปลอดภัยและอินทรีย์ ภายใต้ชุดโครงการเกษตรเพื่ออาหารสุขภาพดีวิถีล้านนา คณะเกษตรศาสตร์ มช. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์" เมื่อวันที่ 31 ก.ค. - 1 ส.ค. 2560 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการกลาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 คณะเกษตรศาสตร์ มช. โดยมี ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ จากภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มช. เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ : การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ การลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ กฎหมายเมล็ดพันธุ์ การทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ รวมถึงระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th