งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

“การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรสมาชิกเพื่อส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันด้านการตลาดของสินค้าของกลุ่ม (หอมแดง)”

ประเภทการสัมมนาวิชาการ
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่31 กรกฏาคม 2560
 รายละเอียด  รศ.ดร. ณัฐา โพธาภรณ์ รศ.ดร. ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนา “การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรสมาชิกเพื่อส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันด้านการตลาดของสินค้าของกลุ่ม (หอมแดง)” ขึ้น แก่เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง จำนวน 150 ราย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร นำทีมโดย รศ.ดร. เกวลิน คุณาศักดากุล หัวหน้าโครงการผลิตหอมแดงและดอกหอมแดงนอกฤดู ร่วมด้วย รศ.ดร. จิราพร กุลสาริน ผศ.ดร. เยาวเรศ เชาวนพูนผล และคุณประภัสรา บรรดิษฐ์ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นโดยโครงการผลิตหอมแดงและดอกหอมแดงนอกฤดู ภายใต้ชุดโครงการเกษตรเพื่ออาหารสุขภาพดีวิถีล้านนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร ในการส่งเสริมศักยภาพการแข่งขัน ด้านการตลาดของสินค้าเกษตร อันจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการต่อรองด้านการตลาดและการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่อย่างยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th