งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อบรม “มาตรฐาน GAP เบื้องต้น สำหรับกาแฟ” ใน 3 พื้นที่ปลูกกาแฟ

ประเภทการสัมมนาวิชาการ
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่23 สิงหาคม 2560
 รายละเอียด  ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง โครงการ Lanna Thai Coffee Hub คณะเกษตรศาสตร์ มช. นำโดย ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง หัวหน้าโครงการฯ ได้จัดฝึกอบรม “มาตรฐาน GAP เบื้องต้น สำหรับกาแฟ” ใน 3 พื้นที่ปลูกกาแฟ ได้แก่ บ้านเลาวู อ.เวียงแหง บ้านขุนช่างเคี่ยน อ.เมือง และบ้านหล่ายอาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ✅ วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 - 17.00 น. ณ บ้านเลาวู หมู่ที่ 11 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟเข้าร่วมการอบรม จำนวน 40 คน ✅ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 - 17.00 น. ณ บ้านขุนช่างเคี่ยน หมู่ที่ 4 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟเข้าร่วมการอบรม จำนวน 36 คน ✅ วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 - 17.00 น ณ บ้านหล่ายอาย หมู่ที่ 9 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ การฝึกอบรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อรักษาคุณภาพเมล็ดกาแฟ ด้วยเทคโนโลยีการอบแห้งแบบอุโมงค์ลมร้อนด้วยแสงอาทิตย์ ภายใต้ชุดโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 (Lanna Thai Coffee Hub) โดย กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างมาตรฐาน GAP เบื้องต้นสำหรับกาแฟ แก่ผู้ปลูกกาแฟบนพื้นที่สูง กิจกรรมการฝึกอบรม ประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมมาตรฐาน Green & Clean” โดยมี ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง การบรรยายหัวข้อ “ขั้นตอนการขอมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice)” และ “หลักเกณฑ์และข้อกำหนด การตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ตามมาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” โดยคุณนิสิต บุญเพ็ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th