งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

Lanna Thai Coffee Hub จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างแบรนด์และโมเดลธุรกิจ สำหรับกลุ่มธุรกิจกาแฟล้านนา (Lanna Coffee Branding Model : Roadmap and Practices)

ประเภทการสัมมนาวิชาการ
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่29 - 30 กรกฏาคม 2560
 รายละเอียด  อ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล พร้อมด้วย อ.ดร.ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ ผศ.ดร.ศุภธณิศร์ เติมสงวนวงศ์ อาจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ คุณชวนัสถ์ สินธุเขียว คุณปริญญา สมบัติวัฒนกุล โครงการ Lanna Thai Coffee Hub จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างแบรนด์และโมเดลธุรกิจ สำหรับกลุ่มธุรกิจกาแฟล้านนา (Lanna Coffee Branding Model : Roadmap and Practices) ขึ้น ในระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี อ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล พร้อมด้วย อ.ดร.ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ ผศ.ดร.ศุภธณิศร์ เติมสงวนวงศ์ อาจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ คุณชวนัสถ์ สินธุเขียว คุณปริญญา สมบัติวัฒนกุล วิทยากรให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก่ผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟเข้าร่วมฟังการสัมมนา จำนวน 93 คน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ สำหรับกลุ่มธุรกิจกาแฟล้านนา ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศของกาแฟล้านนา ด้วยการสร้างอัตลักษณ์ แบรนด์ ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th