งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อบรม เรื่อง การพัฒนางานประจำด้วยหลักการ Kaizen ครั้งที่ 1 สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ

ประเภทการสัมมนาวิชาการ
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่4 สิงหาคม 2560
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปืดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การพัฒนางานประจำด้วยหลักการ Kaizen” ครั้งที่ 1 สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการที่รับผิดชอบงานธุรการ บุคคล การศึกษา วิจัย การเงิน พัสดุ แผน/งบประมาณ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ Kaizen ให้กับบุคลากรสายปฏิบัติการ และเพื่อให้บุคลากรสายปฏิบัติการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงงาน โดยใช้หลักการ Kaizen ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุพล อนันตา และ ผศ.ดร.สิริวดี ชมเดช เป็นวิทยากร เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th