งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

เสวนาคณาจารย์เพื่อเตรียมเสนอขอ ตำแหน่ง ผศ. และ รศ.

ประเภทการสัมมนาวิชาการ
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่4 สิงหาคม 2560
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร เป็นประธานเปิดโครงการ "เสวนาคณาจารย์เพื่อเตรียมเสนอขอ ตำแหน่ง ผศ. และ รศ." เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวางแผนที่ดีให้คณาจารย์สามารถเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการในแต่ละระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ข้อควรปฏิบัติและข้อเสนอแนะต่างๆ ในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยมี รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th