งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

สัมภาษณ์นักศึกษาทุนโครงการ Double Degree Drogram โดยโปรแกรม Skype

-

ประเภทการเรียนการสอน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่1 สิงหาคม 2560
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 นายธีระนัย โพธิ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาโรคพืช พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.สรัญยา วัลยะเสวี เข้ารับการสัมภาษณ์ทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกับคณาจารย์จาก Kagawa University โดยโปรแกรม Skype เพื่อพิจารณาเข้ารับทุนศึกษาต่อในหลักสูตร Double Degree Program for Masters Degree Kagawa University & Chiang Mai University ณ ห้องประชุมมนู ศีติสาร คณะเกษตรศาสตร์

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th