งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นนักศึกษาใหม่คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ประเภทการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่31 กรกฏาคม 2560
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมการเป็นนักศึกษาใหม่คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งตลอดโครงการนักศึกษาใหม่จะได้รับการบรรยายและทำกิจกรรมกลุ่มจากวิทยากร อาทิ อาจารย์ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา , คุณสุทธิณี ฉัตรยาลักษณ์ หัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน , อาจารย์คะเณยะ อ่อนนาง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ทีมมวลชนสัมพันธ์ สภ.เมืองเชียงใหม่ และตัวแทนสมาคมนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th