งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

วันผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ประเภทการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่27 กรกฏาคม 2560
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งแนะนำคณะผู้บริหารแก่ผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในการจัดโครงการ "วันผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560" และในโอกาสนี้ผู้ปกครองได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน สวัสดิการด้านการศึกษา การจัดกิจกรรมแก่นักศึกษาใหม่และในตอนท้ายเป็นการตอบข้อซักถามจากผู้ปกครองในกรณีต่างๆ

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th