งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การจัดทำรายงานประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ผ่านระบบ CHE QA Online ประจำปีการศึกษา 2559

ประเภทการเรียนการสอน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่18 กรกฏาคม 2560
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายงานประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ผ่านระบบ CHE QA Online ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร โดยมี ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร ประธานในพิธีเปิดงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากร มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาของภาควิชาให้ความสนใจเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว จำนวน 33 คน ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา โทรศัพท์ 0-5394-1410-13

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th