งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

สัมมนา เรื่อง ''การพัฒนาตน พัฒนางาน เพื่อก้าวไปสู่การเป็น Smart Agriculture''

ประเภทการสัมมนาวิชาการ
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่5 กรกฏาคม 2560
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง ''การพัฒนาตน พัฒนางาน เพื่อก้าวไปสู่การเป็น Smart Agriculture'' โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุพล อนันตา และ ผศ.ดร.สิริวดี ชมเดช จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "Thailand 4.0 กับ มช." จากนั้นในช่วงบ่ายแบ่งการสัมมนาเป็นกลุ่มย่อยในเด็น "การพัฒนางานให้สอดคล้องกับนโยบายคณะฯ เพื่อก้าวไปสู่ Smart Agriculture" ณ ห้องประชุมบุญญาวาส ลำเพาพงศ์

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th