งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อบรมเชิงปฏิบัติการ ''อาหารโคนม TMR ยุคใหม่ เข้าใจ เข้าถึง ปฏิบัติเป็น''

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่1 - 2 กรกฏาคม 2560
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  คณะเกษตรศาสตร์ มช. ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำนมโคคุณภาพสูงล้านนา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "อาหารโคนม TMR ยุคใหม่ เข้าใจ เข้าถึง ปฏิบัติเป็น" และ "การประกอบสูตรอาหารข้นและ TMR ด้วยโปรแกรม KCF 2011" โดยมี รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรหลากหลายจังหวัด และจากหลายสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 80 คน ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงแรมศิรินาท การ์เด้น ตามลำดับ เมื่อวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2560

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th