งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กลุ่มภาคเหนือตอนบนเยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์

ประเภทการเรียนการสอน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่3 กรกฏาคม 2560
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และแนะนำการเรียนการสอนคณะเกษตรศาสตร์ แนวทางการรับเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ ฯลฯ แก่นักเรียน คณะครู และพี่เลี้ยงโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กลุ่มภาคเหนือตอนบน ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ ในวันที่ 3 กรกฏาคม 2560 และมีนางสาวปราณี หะซัน หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ ได้ชี้แจงโปรแกรมการเยี่ยมชมคณะ โดยมีเจ้าหน้าที่บุคลากรงานบริการการศึกษาฯ เป็นผู้พาเยี่ยมชมตามฐานต่างๆ อาทิ โครงการวิจัยด้านการบริการวิชาการและพัฒนาชุมชนของภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร, การวิเคราะห์น้ำนมของภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ, เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ของภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์(สาขาวิชาพืชไร่), เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลางแนะนำเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการทดลองงานวิจัย, ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการโรคพืช, กระบวนการผลิตกาแฟของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง, ศึกษาดูงานด้านเทคโนโยลีหลังการเก็บเกี่ยวของศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว โดยมีนักเรียนเข้าเยี่ยมชม150 คน

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th