งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผู้บริหารคณะฯ ร่วมพบปะพูดคุยและประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างฯ เศรษฐกิจภายในประเทศ

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่30 มิถุนายน 2560
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มช. นำโดย ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ได้ร่วมพบปะพูดคุยและประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ภายใต้การดำเนินงานโดย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) แบ่งเป็น กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 (Lanna Thai Coffee Hub), กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารสุขภาพดีวิถีล้านนา อาทิ การผลิตหอมแดงและดอกหอมแดงนอกฤดู, การส่งเสริมการผลิตผักไมโครกรีน เป็นต้น เพื่อตอบโจทย์ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเกษตรมูลค่าสูงสู่อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารเพื่อการท่องเที่ยว และอาหารเพื่อการส่งออกต่างประเทศ ณ เวทีงาน Northern Thailand Coffee and Tea Festival ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th