งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ต้อนรับคณะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Laos) สปป. ลาว

ประเภทการศึกษาดูงาน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่23 มิถุนายน 2560
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Laos) สปป.ลาว จำนวนรวม 49 คน ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ โดยมี ผศ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการบัณฑิตศึกษา ให้การบรรยายแนะนำหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ และ รศ.ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร อาจารย์ประจำภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร และ อ.ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร หัวหน้าภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ให้การบรรยายแนะนำหลักสูตรสาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาชนบทและหลักสูตรสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตามลำดับ

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th