งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ประชุมเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่1/2560

ประเภทการประชุม
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่19 มิถุนายน 2560
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ด้วย ที่ประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีมติให้จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เป็นประจำทุกเดือน (ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ ๓) โดยในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้จัดประชุมในวันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ในการนี้ ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร) จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในวันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th