งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Warsaw, Poland

ประเภทการศึกษาดูงาน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่14 มิถุนายน 2560
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ให้การต้อนรับ Dr.Magdalena Mądra-Sawicka จาก Division of Finances of Enterprises Department of Finance, Faculty of Economic Sciences, University of Life Sciences-WULS Warsaw ประเทศ Poland ในโอกาสเดินทางมาพบผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ และเป็นผู้บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Capital structure decision in small and medium enterprises in agribusiness sector” ให้แก่คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ ห้องสัมมนาภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มช.

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th