งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อบรมป้องกันการเกิดอัคคีภัยและดับเพลิง อพยพหนีไฟ และข้อควรปฏิบัติกรณีเกิดแผ่นดินไหว

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่14 มิถุนายน 2560
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  



ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการอบรมป้องกันการเกิดอัคคีภัยและดับเพลิงขั้นต้น อพยพหนีไฟ และข้อควรปฏิบัติกรณีเกิดแผ่นดินไหว โดยได้รับเชิญวิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ ให้เกียรติบรรยายและฝึกปฏิบัติ หัวข้อต่างๆ อาทิ การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย วิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยในทางบรรเทาสาธารณภัย และฝึกปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหว อัคคีภัย เป็นต้น เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม





      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th