งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

สัมมนาผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 เรื่อง ''ยุทธศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์กับนโยบาย Smart Agriculture''

ประเภทการประชุม
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่6 มิถุนายน 2560
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานการสัมมนาผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 เรื่อง “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560” เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารและหัวหน้างานคณะเกษตรศาสตร์ ในการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการหากรอบทิศทาง พันธกิจและแนวทางในการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ไปในทิศทางที่ถูกต้องและสอดรับกับวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ พร้อมกันนี้คณะผู้บริหารได้เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพ เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาและต่อยอดระบบการดำเนินงานตามภารกิจหลักของคณะเกษตรศาสตร์ ณ จังหวัดจันทบุรี เรื่อง การจัดการไม้ผล -การจัดการสวนทุเรียนเพื่อการส่งออก ความหลากหลายทางชีวภาพ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และดูงานระบบการบริหารจัดการโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 6-9 มิถุนายน 2560

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th