งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวทางการจัดทำคำของบลงทุน ประจำปงบประมาณ 2562

ประเภทการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่5 พฤษภาคม 2560
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "แนวทางการจัดทำคำของบลงทุน ประจำปงบประมาณ 2562" เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารงบลงทุน และการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณของทุกหน่วยงาน สังกัด คณะเกษตรศาสตร์ เพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อวัีนที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศวเศน์

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th