งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

นายกสภาฯ ร่วมประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็นและแนวทางในการบริหารงานของคณะเกษตรศาสตร์

ประเภทการประชุม
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่22 มีนาคม 2560
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางในการบริหารงานของคณะเกษตรศาสตร์ ที่จะพัฒนาไปสู่การเป็น Smart Agriculture ซึ่งจะสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทยตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน บริหารการเงินและทรัพย์สิน พร้อมด้วย รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ นำทีมผู้บริหารฯ ร่วมฟังข้อคิดเห็น เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th