งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

นักศึกษาเยี่ยมชมภาควิชา/สาขาวิชา โครงการสัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2559

ประเภทการเรียนการสอน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่22 มีนาคม 2560
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  วันที่ 22 มีนาคม 2560 คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการเยี่ยมชมภาควิชา/สาขาวิชา "โครงการสัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2559" สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 และนักศึกษาที่ยังไม่ได้สังกัดสาขาวิชาเอก ได้รับทราบข้อมูลด้านต่างๆ ของแต่ละสาขาวิชาอย่างถูกต้อง ชัดเจน ตรงกับความต้องการของนักศึกษา และเปิดโอกาสให้ได้สัมผัสบรรยากาศในแต่สาขาวิชาต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกเข้าสาขาวิชาเอกที่นักศึกษาถนัด โดยในปีนี้ได้ให้นักศึกษาได้ลงทะเบียนเลือกเยี่ยมชมทั้งภาคเช้าและบ่าย ซึ่งมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมในโครงการนี้เป็นจำนวนมาก

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th