งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการสัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2559

ประเภทการเรียนการสอน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่19 มีนาคม 2560
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  



อาจารย์ ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิด "โครงการสัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2559 " ซึ่งจัดขึ้นโดยงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 58081...) ที่ยังไม่สังกัดสาขาวิชาเอกเข้าร่วมรับฟังการบรรยายแนะนำสาขาวิชาจากคณาจารย์แต่ละสาขาวิชา ทั้งนี้นักศึกษาสามารถดูบอร์ดแนะนำสาขาวิชาต่างๆ บริเวณใต้อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษารับทราบข้อมูลและหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเอกต่อไป

ภาพกิจกรรม





      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th