งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การก้าวเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย

ประเภทการประชุม
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่14 มีนาคม 2560
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น. รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การก้าวเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายช่วยวิชาการและสายสนับสนุนได้ทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น รวมถึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ที่มีประสบการณ์ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น พร้อมทั้งเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรได้มีการพัฒนาตนเองในการเตรียมความพร้อมในการทำผลงาน และเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานต่อไป ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร ทั้ง 4 ท่าน คือ 1. คุณสุดใจ สันธทรัพย์ หัวหน้างานบริหารทั่วไป คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2. คุณปัทมา จักษุรักษ์ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. คุณนพรัตน์ อัครจินดา หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4. คุณแสงดาว แบนซิเกอร์ พนักงานปฏิบัติงาน ชำนาญการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีบุคลากรเข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th