งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อบรม เรื่อง การบริหารงานที่เป็นเลิศตามแนวทาง EdPEx

ประเภทการประชุม
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่8 มีนาคม 2560
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม เรื่อง การบริหารงานที่เป็นเลิศตามแนวทาง EdPEx โดยมี รศ. นพ.ณัฐพงษ์ อัครผล จากคณะแพทยศาสตร์ มช. ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เกณฑ์ EdPEx มาเป็นกรอบในการพัฒนาการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาการดำเนินงานที่เป็นเลิศของคณะเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาิวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th