งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

พิธีเปิดหลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 13 (13th Intensive Course Program)

ประเภทการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่3 มีนาคม 2560
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดหลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 13 (13th Intensive Course Program) ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยคินกิ (Kindai University) ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 9 คน ระหว่างวันที่ 2 - 31 มีนาคม 2560 โดยมี รศ. ดร. จิราพร กุลสาริน รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดหลักสูตร รวมทั้งจัดปฐมนิเทศนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยมี ผศ. ดร. ฉันทลักษณ์ ติยายน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ คณาจารย์ผู้สอน ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 10.30 น. ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ สำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th