งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

สัมมนา The Re-inventing Japan Project Student Workshop 2017

ประเภทการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่24 กุมภาพันธ์ 2560
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  วันศุกร์ที่ 24 ก.พ. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มช. จัดการสัมมนา The Re-inventing Japan Project Student Workshop 2017: “Challenges for the Future in Agriculture and Social Relationships” ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Niigata University ประเทศญี่ปุ่น โดยหลังจากเสร็จสิ้นการสัมมนา รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดี ได้กล่าวปิดโครงการและมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มช.

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th