งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการ "เกษตร-พยาบาล บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2559"

ประเภทการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่14 กุมภาพันธ์ 2560
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการ "เกษตร-พยาบาล บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2559" ขึ้นเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักศึกษาทั้ง 2 คณะด้วยการใช้กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และนันทนาการเป็นสื่อกลาง ซึ่งกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วง ในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวเปิดกิจกรรมและให้โอวาทแก่นักศึกษา ส่วนในช่วงเย็นจะเป็นกิจกรรมนันทนาการ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวเปิดงาน พร้อมมอบของรางวัลแก่นักศึกษาที่ได้จากการทำกิจกรรมต่างๆภายในงาน

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th