งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการอบรมพัฒนาผู้นำองค์กรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ประเภทการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่6 กุมภาพันธ์ 2560
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  อาจารย์ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการอบรมพัฒนาผู้นำองค์กรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งจัดขึ้นโดยหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ในระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรม โดยมีวิทยากรบรรยายและจัดกิจกรรมดังนี้ อาจารย์คะเณยะ อ่อนนาง พร้อมทีมงาน , คุณสุทธิณี ฉัตรยาลักษณ์ หัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน , คุณสุภาพรรณ ไกรฤกษ์ พร้อมทีมงาน

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th