งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ค่ายเกษตร มช. อาสาพัฒนาชนบท

ประเภทการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่16 ธันวาคม 2559
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  อาจารย์ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในการปิดโครงการ "ค่ายเกษตร มช. อาสาพัฒนาชนบท" ซึ่งจัดขึ้นโดยสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ร่วมกับหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านห้วยงู ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการติดตั้งถังกรองน้ำให้ชุมชน(สนับสนุนโดยร้านโอ้กะจู๋) การปรับปรุงแปลงสาธิตการเกษตร การปรับปรุงโรงเรือนเอนกประสงค์ (ภาพถ่ายโดย นายธีรพงษ์ ไชยสา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์)

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th