งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าพบและสัมภาษณ์รองคณบดีฯ และผู้แทนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มช

ประเภทการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่22 พฤศจิกายน 2559
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  อาจารย์ ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในโอกาสเข้าพบและให้สัมภาษณ์ในหัวข้อ เรื่อง "การสนับสนุนเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาสาขาเกษตรให้เข้าสู่ภาคเกษตร" โดยมี นายนราธิป ใจเด็ด นายกสโมสรนักศึกษา และ นางสาวพัชรียา ไวยภารา เป็นผู้แทนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มช. เข้าร่วมสัมภาษณ์ในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th