งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

หารือความร่วมมืองานวิจัยด้าน Biochar ในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน

ประเภทการประชุม
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่9 พฤศจิกายน 2559
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  อ.ดร.ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ อาจารย์ประจำภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ หารือความร่วมมืองานวิจัยด้าน Biochar กับ Prof. Dr.Nobumasa Hatcho อาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยคินกิ (Kinki university) ประเทศญี่ปุ่น ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันโดยการผลิต Biochar ซึ่งได้รับทุนวิจัยจากมูลนิธิ Resona foundation ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มช.

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th