งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

หารือและนำเสนอกรอบนโยบายทุนวิจัยฝ่ายเกษตรของพวอ. และ สกว.

ประเภทการประชุม
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่20 ตุลาคม 2559
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ รศ.ดร. สพญ. ประภาพร ขอไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รศ.ดร.ประเสริฐ ภวสันต์ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) โดยมี ศ.ดร. อรรถชัย จินตะเวช ผู้ประสานงานเครือข่ายเกษตรแม่นยำ สกว. นำเข้าพบพร้อมเสนอกรอบนโยบายทุนวิจัยฝ่ายเกษตรของ พวอ. และ สกว. และเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเสนอกรอบวิจัยเพื่อโอกาสการพัฒนางานวิจัยด้านเกษตรในอนาคต เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มช.

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th